วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

1.4 ผลของการค้นพบดินแดนของชาวตะวันตก

1.4 ผลของการค้นพบดินแดนของชาวตะวันตก

1.4.1 การเผยแผ่ศาสนา

หลังจากการค้นพบเส้นทางเดินเรือมายังตะวันออก ตลอดจนการค้นพบ โลกใหม่(New World) หรือทวีปอเมริกาของชาติตะวันตกแล้ว อารธรรมยุโรปก็เริ่มหลั่งไหลไปยังส่วนต่างๆของโลกอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันประเทศผู้บุกเบิกก็ถือโอกาสำคริสต์ศาสนาเข้าไปเผยแผ่ในประเทศที่ติดต่อทำการค้า หรือดินแดนที่เข้ายึดครองและจัดตั้งเป็นอาณานิคม การเผยแผ่ใช้ทั้งสันติวิธีโดยคณะนักบวชที่เรียกว่า บาทหลวง ทำหน้าที่สอนศาสนาและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแลพการศึกษาแก่คนพื้นเมือง แต่ในขณะเดียวกันก็อาจใช้วิธีรุนแรงเพื่อบีบบังคับให้คนพื้นมืองในบางดินแดนซึ่งถือว่าเป็นพวกนอกรีต (heresy) ให้หันมายอมรับนับถือคริสต์ศาสนา และเป็นนโยบายของประเทศด้วย เช่น ในคริสต์ศตวรรษที่16 สเปนใช้ศาลศาสนาเป็นเครื่องมือในการส่งกองทหารเข้าทำลายล้างอารยธรรมของเผ่ามายา (Maya) แอสเต็ก (Aztec) และอินคา (Inca) ในทวีปอเมริกาใต้ โดยใช้เหตุผลว่าชนพื้นเมืองเหล่านี้เป็นพวกนอกศาสนาและบีบบังคับให้นับถือคริตส์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก จนในที่สุดคริสต์ศาสนานิการโรมันคาทอลิกก็สามารถหยั่งรากลึกในดินแดนของโลกใหม่นับแต่นั้นเป็นต้นมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น