วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

1.4.3) การเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ

1.4.3) การเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ
การสำรวจทางทะเลและการขยายอิทธิพลของชาวตะวันตก มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมด้วย กล่าวคือ ก่อให้เกิดการกระจายและแพร่พันธุ์สัตว์และพืชจากถิ่นกำเนิดไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วโลก ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 ชาวดัตซ์ได้นำต้นกาแฟจากตะวันออกกลางมาปลูกที่เกาะชวาเพื่อให้เป็นพืชเศรษฐกิจแทนเครื่องเทศที่ทำกำไรได้น้อยลง จนในที่สุดกาแฟได้กลายเป็นสินค้าสำคัญอย่างหนึ่งของภูมิภาคนี้ ยิ่งไปกว่านั้นกาแฟยังได้แพร่หลายไปยังทวีปอเมริกาใต้กลายเป็นผู้ผลิตกาแฟที่มีปริมาณรวมกันได้4ใน5ของผลผลิตทั่วโลก นอกจากนี้ก็มีผู้นำเอาต้นยางพาราจากบราซิลมาปลูกในแถบทะเลใต้ (South Seas) และได้แพร่กระจายไปยังอินโดนีเซีย มาเลเซีย และภาคใต้ของไทย จนประเทศต่างๆเหล่านี้กลายเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่สำคัญของโลก หรือแม้กรทั่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนสุดท้ายที่ชาวตะวันตกไปบุกเบิกในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ก็มีการนำเอาแกะไปแพร่พันธุ์ จนปัจจุบันออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นผู้ผลิตขนแกะที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าครึ่งหนึ่งของประมาณที่ผลิตทั่วโลก พืชผลของทวีปอเมริกาที่มีคุณค่าทางอาหารและเติบโตได้ง่าย เช่น ข้าวโพดและมันฝรั่งแพร่หลายอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นอาหารสำคัญของชาวยุโรป เอเชีย และแอฟริกา ในทางกลับกันสัตว์หลายประเภทที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในทวีปอเมริกา เช่น ลา ล่อ วัว แพะ ก็กลายเป็นสัตว์ที่จำเป็นในการใช้เป็นพาหนะในการคมนาคมขนส่งหรือใช้เป็นอาหารในทวีปอเมริกา นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่โรคบางชนิดที่เคยมีเฉพาะยุโรปไปยังดินแดนอาณานิคม ขณะเดียวกันชาวยุโรปก็ได้รับเชื้อโรคจากดินแดนอาณานิคมกลับไปเผยแพร่ในเมืองแม่ด้วย

การที่ชาติตะวันตก โดยเฉพาะสเปน โปรตุเกส และอังกฤษ ขยายอิทธิพลเข้าสู่ดินแดนอื่น ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในดินแดนทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ ชาวตะวันตกมีความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ชาติต่างๆดีขึ้น มีการพัฒนาการด้านวิชาการและเทโนโลยีมากขึ้น เช่น การเดินเรือ การสำรวจดินแดนใหม่ๆ การทำสงคราม เป็นต้น ส่วนดินแดนอาณานิคมอยู่ภายใต้การปกครองของชาติตะวันตกก็ต้องยอมรับภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามา อารยธรรมเก่าแก่จึงถูกทำลาย ทำให้สภาพสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมของประชากรในดินแดนเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังที่ปรากฏอย่างชัดเจนในอเมริกากลางและอเมริกาใต้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น