วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

พัฒนาการของยุโรปสมัยใหม่

งานวิจัยบูรณาการ

เรื่อง พัฒนาการของยุโรปสมัยใหม่


เสนอ

อาจารย์ปรางค์สุวรรณ ศักดิ์โสภณกุลจัดทำโดย
1. ณัฐพรรณ ดรุณเทอดไทย ม.6.2 เลขที่ 2
2. ธนิสร ถนอมเกียรติคุณ ม.6.2 เลขที่ 5
3. นวรัตน์ เจริญถาวรโภคา ม.6.2 เลขที่ 8
4. มนสิชา แสงอุทัย ม.6.2 เลขที่ 21
5. เปรมสิริ หงษ์ทอง ม.6.2 เลขที่ 29
โรงเรียนสตรีวิทยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น