วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

2.การฟื้นฟูศิลปะวิทยา

หมายถึง การเกิดใหม่(rebirth)ของการศึกษา การฟื้นฟูอุดมคติศิลปะและวรรณกรรมของกรีกและโรมัน เป็นยุคเริ่มต้นของการแสวงหาสิทธิเสรีภาพและความคิดอันไร้ขอบเขตที่เคยถูกจำกัด สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาเริ่มต้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 และสิ้นสุดในกึ่งกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อ(transitional period)ของประวัติศาสตร์สมัยกลางและสมัยใหม่

2.1สาเหตุของการฟื้นฟูศิลปวิทยา

การขยายตัวทางการค้าทำให้ฐานะทางการเงินของชาวยุโรป โดยเฉพาะอิตาลีมั่งคั่งขึ้น จึงหันมาสนับสนุนด้านศิลปะและวิทยาการ เกิดแนวคิดใหม่ที่มุ่งหวังให้บุคคลในอุดมคติมีความรู้ความสามารถในทุกด้าน เช่น ทางวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม บรรดาเจ้านครในนครรัฐอิตาลี จึงหันมาสนับสนุนด้านศิลปวิทยาจำนวนมากเพื่อให้ราชสำนักของตนมีชื่อเสียงโด่งดัง อีกสาเหตุหนึ่ง คือ ที่ตั้งที่เคยเป็นแหล่งความเจริญรุ่งเรืองของจักรวรรดิโรมัน ดังนั้นนักปราชญ์และศิลปินจึงให้ความสนใจในศิลปะและวิทยาการของชาวโรมันเป็นพิเศษ

สภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่13ทำให้ทัศนคติต่อการครองชีพเปลี่ยนไปกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและปฏิเสธกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดของฝ่ายศาสนจักร การทุจริตทำให้คนเสื่อมศรัทธาในสถาบันคริสต์ศาสนาและหันไปสนใจงานสร้างสรรค์ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

สงครามครูเสดและการล่มสลายของจักรวรรดิไบแซนไทน์ (ค.ศ.1453) ทำให้วิทยาการแขนงต่างๆของชาวโรมันและกรีกที่ได้สืบทอดเอาไว้หลั่งไหลกลับคืนไปทางตะวันตกอีกครั้ง โดยเฉพาะในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 15ประชาชนและนักปราชญ์ทางตะวันออกอพยพเข้าสู่แหลมอิตาลี พร้อมกับนำหนังสือวิทยาการของกรีก-โรมันเข้ามาด้วย ทำให้มีต้นฉบับเดิมของศาสตร์ต่างๆไว้ศึกษาอย่างกว้างขวาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น