วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

4.1 ปัจจัยที่ทำให้เกิดรัฐชาติ

4.1 ปัจจัยที่ทำให้เกิดรัฐชาติ

4.1.1 การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้า
การเปิดเส้นทางการเดินเรือใหม่ๆ การครอบครองดินแดนใหม่ในช่วงคริสต์ศต- วรรษที่ 15 -16 ทำให้เครือข่ายการค้าขยายตัวขึ้น โดยเพิ่มทั้งด้านระดับการค้า ปริมาณและชนิดของสินค้า มีผลทำให้ทองคำ และเงินจากดินแดนต่างๆ ได้หลั่งไหลเข้าสู่ดิน แดนยุโรป พวกพ่อค้า และนายทุน ซึ่งเป็นพวกที่ได้รับประโยชน์จากการขยายตัวทางด้านการค้า กลายเป็นชนชั้นที่มีบทบาทในสังคม ชนกลุ่มนี้เองที่ให้การสนับสนุนสถาบันกษัตริย์ทางด้านการเงิน เพื่อนำไปสร้างเป็นฐานอำนาจทางการเมืองและทางทหารในการรวมชาติ ส่วนกษัตริย์ก็ให้ความสะดวก และความคุ้มครองแก่เหล่าพ่อค้าให้ปลอดภัยจากโจรสลัดที่คอยดักปล้นตามเส้นทางการค้า

4.1.2 ความเสื่อมของขุนนาง
ในช่วงต้นสมัยใหม่ ขุนนางในระบบฟิวดัลอ่อนแอลง เพราะบาดเจ็บและล้มตาย จากการรบในสงครามครูเสดเป็นจำนวนมาก และยังหมดสิ้นเงินจำนวนมากไปกับการทำสงครามด้วย ประกอบกับภาวะเงินเฟ้อ ทำให้ขุนนางต้องขายทรัพย์สินให้แก่พ่อค้า ขุนนางจึงยากจนลง จนไม่สามารถสะสมกำลังในการสร้างความวุ่นวายให้กษัตริย์ได้อีกต่อไป แต่กลับต้องพึ่งการอุปถัมภ์ของกษัตริย์เป็นสำคัญ ทำให้ขุนนางกลายเป็นข้าราชบริพารของกษัตริย์ ยิ่งเท่ากับเพิ่มอำนาจของกษัตริย์ให้มากขึ้นในการสร้างชาติ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในการปกครองประเทศ

4.1.3 ความสำนึกในความเป็นชาติ
ความสำนึกในความเป็นชาติเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้ภาษาของตนในดินแดนต่างๆ เช่น สเปน โปรตุเกส ฝรังเศส อังกฤษ แทนภาษาละตินที่เคยใช้มาแต่เดิม การมีภาษาของตนเองก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และความจงรักภักดีต่อชาติของตนในเวลาต่อมา

1 ความคิดเห็น:

  1. สนธิสัญญาเวสฟาเลีย (Treaty of Westphalia) ในปี 1648 เป็นจุดเริ่มต้นของ “รัฐสมัยใหม่” (modern state) ผู้ครองรัฐต่างๆ สามารถกำหนดนิกายศาสนาด้วยตนเอง ไม่จำต้องขึ้นกับศาสนจักรอีกต่อไป เป็นการยุติอำนาจฝ่ายโลกของคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่มีมาตั้งแต่ยุโรปสมัยกลาง ผู้ปกครองแต่ละคนมีอำนาจสูงสุดเหนือดินแดน รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างในดินแดนนั้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นประชากร ทรัพยากรต่างๆ รัฐจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้น สามารถพัฒนาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
    http://www.chanchaivision.com/2014/12/Modern-State-Primary-Actor-141228.html

    ตอบลบ